subrangos darbai ir įranga objekte (2018-ESO-93)

Šiuo metu UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – Pirkėjas) vykdo Subrangos darbų (Trasų valymo darbai rankiniu būdu) ir prekių (Galios transformatorius) pirkimą   UAB "Verslo aptarnavimo centras" vykdomuose darbų pirkimuose dėl (2018-ESO-93) 10 kV OL L-102, L-118 iš Rizgonių TP rekonstravimo į KL, Upninkų k., Jonavos r., darbai (toliau tekste – Darbai) (Nuoroda į CVPIS pirkimo dokumentus)  ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą šiame kvietime išvardintomis sąlygomis.

 1. Pirkimo objekto aprašymas: nurodytas kvietimo Priede Nr. 1.
 2. Darbų atlikimo adresas: nurodytas Priede Nr. 1.
 3. Darbų atlikimo terminas: nurodytas Priede Nr. 1.
 4. Pirkimo objektas skaidomas į atskiras pirkimo dalis, nurodytas pasiūlymo pateikimo formoje.
 5. Kartu su pasiūlymų tiekėjas turi pateikti EBVPD, sutikimą būti Subrangovu, lokalines sąmatas, siūlomos įrangos aprašymus, užpildytas technines specifijacijas, kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius vykdyti siūlomus darbus.
 6. Pasiūlymų vertinimas: pasiūlymai bus vertinami, vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, lyginant pasiūlyme nurodytas pasiūlymų vertinimui naudojamas sumas Eur be PVM.
 7.  Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
 8. Šio pirkimo metu su Dalyviais bus deramasi dėl pasiūlymo kainos bei kitų pasiūlymo sąlygų. 
 9. Apmokėjimo sąlygos: Pirkėjas už faktiškai atliktus ir kokybiškus Darbus apmokės per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų;
 10. Pirkėjas už faktiškai pristatytas ir kokybiškas Prekes tiekėjui apmokės per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
 11. SUTARTIS
 12. Su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutartis, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 13. Sutarties galiojimo terminas: iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Pasiūlymą prašome pateikti iki 2018-05-04 16:00 val. imtinai užpildant ir pasirašant pasiūlymo formą (Priedą Nr.1).

Pasiūlymą (užpildytą lentelę) prašome siųsti el. paštu: Irmantas.Vaicelis@enepro.lt.

12. PRIE KVIETIMO LAIŠKO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo forma (excel);

Priedas Nr. 2 – Sutikimo būti subrangovu forma;

Priedas Nr. 3 – Rangos sutarties bendroji dalis;

Priedas Nr. 4 – Rangos sutarties specialioji dalis (SD) ESO

Priedas Nr. 5 – Prekių tiekimo sutarties bendroji dalis

Priedas Nr. 6 – Prekiu tiekimo sutarties specialioji dalis (SD)

Priedas Nr. 7 – Rangovų saugaus darbo organaizavimo tvarka elektros energetikos sektoriuje.

Papildomi failai:

Pateikti paraišką

Failas turi būtu mažesnis nei 5 MB.
Leidžiami failų tipai: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.